تیم فوتبال هنرمندان در سال ۱۳۴۶

تیم فوتبال هنرمندان در سال ۱۳۴۶