دزدی وفساد در بالاترین حد ممکن، آیا نظام رفتنی است؟؟


مهرداد شاکری

دزدی ها و فسادهای مالی بسیار کلانی
از طرف وابستگان به حاکمیت و سپاه و بیت رهبر ایران در حال انجام است
حجم این دزدی ها و فسادها غیر قابل تصور است
اما یک نکته اساسی در این میان وجود دارد
رفتار شتابزده حاکمیت و اطرافیانش در چپاول ثروت های ملی ایران و ایرانی
این شائبه را در اذهان ایجاد میکند
که به نظر می رسد ، آمران و بانیان این اعمال
در لحظه آخر قرار دارند
و دیگر فرصت چندانی تا انتهای راه ندارند
برای همین همه تلاش خود را برای چپاول دقیقه نودی انجام می دهند
آیا حاکمیت در حال سرنگونی است؟
آیا اتفاقی شگرف در راه است؟

✍️ دیدگاه شما 🙏