دستگیری های گسترده فعالان مدنی نجات بخش حاکمان ایران نیست


مهرداد شاکری

آنطور که به نظر می آید با هماهنگی صورت گرفته
بین قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه
و همچنین بقیه دستگاه های نظامی امنیتی ایران
روند دستگیری و مجازات فعالین مدنی و سیاسی
سرعت و شتاب مضاعف گرفته است
دکترین جدید قصد دارد
با افزایش دستگیری ها و مجازات این افراد
ترس و دلهره را در دل مردم ایران بکارد
تا مردم نسبت به وضعیت اسفبار کشور
و فسادهای گسترده حکومتی اعتراض نکنند
اما این دکترین دیگر جوابگو نیست
مردم عزم خود را برای پایان بخشیدن
به عمر منحوس بانیان ظلم و فساد و نفاق جزم کرده اند
مردم ایران بزودی تاوان برادران و خواهران کشته شده
یا دربند خود را از ظالمان پس خواهند گرفت

✍️ دیدگاه شما 🙏