سکوت هنرمندان و سلبریتی‌ها در پی اعترضات سراسری و سرکوب‌ حکومت

حامد تقوی –

این روزها فاصله ها و معیارها و عیار آدمها و سلبریتی‌های درشت و کوچک دارد مشخص تر میشود.
همان‌هایی که تا قبل از اعتراضات اخیر، بسیاری از کارشناسان هنری و جامعه آنان را «مردمی و متعهد» خطاب میکرند، حالا میبینیم که در اصل با سکوت یا با “حمایت دوپهلو و به اصلاح قانونی ِ خود ” در چه سمت و سویی ایستاده‌اند و القاب خوب و مردمی شایسته آنان نبوده است.
سلبریتی ایرانی وظیفه‌ دارد در قبال خدمات یا مجوزهایی که بدست می آورد اقداماتی را که حکومت به عهده او می‌گذارد انجام دهد. اگر پذیرفت؛ که آینده‌ موفقی در پیش دارد و اگر نپذیرفت که اینده خود را از سمت و سوی حکومت نابود ساخته است. شاید بتوان آنها را نان به نرخ روز و مزدور و‌… نامید اما این هیچ چیزی از حماقت و سادگی کسانی که به ندای سلبریتی‌ها لبیک‌ گفته و در انتخابات و میدانی که آنها فرا میخواندد شرکت می‌نمایند کم نمی‌کند. سلبریتی ایرانی یعنی سلبریتی حکومتی.

✍️ دیدگاه شما 🙏