شمر اولین آتش به اختیار

راه سبز امید

اولین کسی که در اسلام فتنه آتش به اختیاری را به پا کرد یزید بود تا به این وسیله در برابر افکار عمومی مسلمانان خود را از اتهام سنگین قتل نوه رسول خدا تبرئه کند و گناه آنرا به گردن عوامل خودسر و غیر مسئول بیاندازد.


اما شیعیان قبل از هر کس یزید و معاویه را مسئول این جنایت فجیع می دانند و آن ها را لعن و نفرین می کنند.

و بعد از آن ها کسان دیگری چون ابن زیاد و عمر سعد و شمر را.

رهبر مسئول اعمال همه عمال و کارگزاران و فرماندهان و منصوبان و زیر دستان خویش است

و در همه گناهان آن ها شریک و سهیم و متهم ردیف اول است

و نمی تواند بگوید من در جریان نبودم و مسئول اعمال آنها نیستم.

هر کس که اختیار و حق عزل و انتصاب دارد

مسئولیت نظارت بر عملکرد منصوبین و توبیخ و عزل آن ها و رسیدگی به شکایت مردم از آن ها را هم دارد.