هدیه ۲هزار میلیاردی مجلس به سایبری های نظام در داخل و خارج

مهرداد شاکری

تصویب بودجه دوهزارمیلیارد تومانی در سال آینده برای تولید محتوا در فضای مجازی
قطعا هدیه و شیرینی مجلس انقلابی به ارتش سایبری جمهوری اسلامی
در داخل و خارج از کشور می باشد
اختصاص این بودجه عظیم نشانگر ضعف شدید حاکمیت
در داشتن نیروی سایبری خودجوش در فضای مجازی برای دفاع از خود می باشد
این بودجه به نوعی مزدورپروری سایبری می باشد
ارتش سایبری حاکمیت برای آرمان ها و اهداف خود مبارزه نمیکنند
مبارزه آنان با آزادی خواهان ایرانی در داخل و خارج
برای مزدوری و ریشه کن کردن آزادی است
آزادی خواهان ایرانی در راه مبارزه
از جان و مال و نامشان گذشته اند
آنوقت ارتش سایبری نظام
به آنان در فضای مجازی دشنام می دهد
و در قبالش پول می گیرد

✍️ دیدگاه شما 🙏