وقتی وزیر بهداشت آبروی خامنه ای را به باد می دهد

محمد ارسلانی

اکثر کارشناسان بیطرف و حتی مردم عادی با توجه به فکت های زیادی
پس از قرنطینه کامل نزدیک به یک سال خامنه ای در بیت رهبری
و پرهیز از دیدار عمومی با مردم و مسوولین در گذشته
تغییر رفتار خامنه ای در مواجهه با پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا را
طی دوماه گذشته به دقت و با تیزبینی کامل مرور کرده اند
به همین لحاظ عقیده دارند که رهبر ایران بیش از دوماه است
توسط یک واکسن ایمن خارجی که بنا به حدس و گمان های نزدیک به یقین واکسن فایزر بوده
در مقابل کرونا واکسینه شده و از ابتلا به آن مصون می باشد
مردم به مصونیت خامنه ای در مقابل کرونا بواسطه تزریق واکسن خارجی اطمینان کامل دارند
اما وزیر بهداشت ایران امروز با دروغ قرن خود که گفته است خامنه ای واکسن کرونای ایرانی خواهد زد
به نوعی آبروی خامنه ای را به کلی برد و مردم بار دیگر فهمیدند که اسیر دست رهبری دروغگو و ریاکار هستند
که مجموعه نظام و حاکمیت را به دروغگویی به مردم عادت داده و مردم مجبورند به دروغ های آشکار رهبری و دولتی ها گوش کنند
بیچاره مردمی که در انتظار واکسنی هستند که تا کامل شدنش چند سال دیگر زمان نیاز دارد
نمکی با دروغش آبروی خامنه ای را برد
اما خامنه ای وقیح تر از این حرفهاست که برایش افکار عمومی و قضاوت مردم مهم باشد

✍️ دیدگاه شما 🙏