⏯ تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر اعتراض به عدم برخورداری از بیمه، مستمری و حقوق بازنشستگی متناسب با شرایط اقتصادی کنونی در ایران