میرزا کوچک خان قهرمانی محبوب و صادق اما پراشتباه

 

ایراندخت فرخ پور

 

گرچه میرزا کوچک خان جنگلی جوانی که سودای مبارزه و اجرای عدالت در سر داشت

رهبری پر اشتباه بود

و حتی این مفهوم ساده را نمی دانست

که جدایی طلبی و وطن دوستی دو مفهوم متضاد است

و اداره کشور نه به زور شمشیر که با سیاست میسر است

و نیز درکی واقعی از مفهوم کمونیسم نداشت

و تصورش از انقلاب اجرای عدالت بود

وتصور میکرد که به راحتی می شود حکومت تشکیل داد

و به وعده های انقلابیون روس دلخوش بود

و چه خوش شانس بود که در ایران آن برهه رضا خان ظهور کرد

و یکپارچگی ایران را دوباره سامان داد

و روس های فریب کار نتوانستند با دست میرزا کوچک خان

گیلان را به گیلانستان تبدیل کنند

با این همه به پاس صداقت و درستی اش

همچنان قهرمانی محبوب برای گیلانی ها است

یادش گرامی

 

نگام ، ناگفته های ایران ما